:: تعرفه ها

تعرفه های نسیم ۹۷

تعرفه های نسیم

تعرفه های نسیم

تعرفه های سراسری

  • تمامی حجم های ارائه شده به صورت تفکیک ترافیک داخلی از بین الملل و با ضریب ۱ به ۴ در مصرف می باشد. یعنی هر گیگ استفاده از اینترنت بین الملل ۴ گیگ در نظر گرفته می شود و هرگیگ ترافیک استفاده شده از سایت های منتخب داخلی همان یک گیگ محاسبه می گردد.
  • برای تمامی سرویس ها حجم ترافیک معرفی شده به صورت منصفانه ماهیانه و مصرف داخلی در نظر گرفته شده است. به طور مثال برای سرویس با سرعت ۵۱۲ و حجم منصفانه ۴۰ گیگابایت ، مشترک می تواند ۱۰ گیگ از اینترنت بین الملل یا ۴۰ گیگ اینترنت از سایتهای داخلی استفاده نماید ، یا به صورت مثال اگر ۷ گیگ از اینترنت بین الملل استفاده کرد ، ۲۸ گیگ در نظر گرفته می شود و فقط ۱۲ گیگ دیگر می تواند تا اخر ماه از اینترنت داخلی استفاده نماید.
  • حجم باقی مانده از هر ماه به ماه بعد انتقال داده نمی شود مگر حجم های اضافه خریداری شده توسط مشترک در طول قراردادش.
  • جهت اخذ سرویس های پس پرداخت حضور مالک یا بهمراه داشتن اجاره نامه با حداقل اعتبار ۶ ماه بهمراه کارت ملی متقاضی لازم است. در رابطه با مالکین ملک که تلفن به نام ایشان نمی باشد، می توانند با بهمراه داشتن تصویر سند مالکیت و تصویر کارت ملی اقدام به ثبت نام نمایند.
  • منظور از استانه FUP همان استانه مصرف منصفانه (GB) می باشد.
  • به تمامی مبالغ فوق ۹% مالیات افزوده می شود.

تعرفه های پیش پرداخت / پس پرداخت

 

تعرفه ها